All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

אירועים במרכז

לארועים וסדנאות שהתקיימו בעבר ראו כאן

להרצאות סמינריוניות שניתנו בשנים שעברו ראו כאן

הרצאות סמינריוניות

המרכז מקיים הרצאות שבועיות בימי רביעי בין השעות 14:15-15:45. מחצית מההרצאות משותפות עם מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון.

 ברגיל, ההרצאות מתקיימות בחדר 1013, קומת הכניסה של בנין המדרגה, אוניברסיטת חיפה (ראו מפה). בתקופת משבר הקורונה ההרצאות מתקיימות במרחב הוירטואלי. מרבית ההרצאות מוקלטות ומשודרות ב  YouTube וכן משודרות חי בפייסבוק

תכנית (טנטטיבית) להרצאות בסמסטר ב, תשפ"ב

23.2.2022: חיים רפלובסקי, מגן דוד אדום - "מה שעובד בשגרה יעבוד גם בחירום" – התבוננות שנתיים לתוך הפנדמיה

2.3.2022: עמרי גרינברג - כותרת תיקבע בקרוב (הרצאה משותפת עם מרכז מינרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון)

9.3.2022: טרם נקבע

16.3.2022: האמה אבו קישק ויובל גוז'נסקי - ילדים יהודים וערבים בימי הקורונה: תחושות, ידע ומדיה

23.3.2022: אסף מונד - כותרת תיקבע בקרוב (הרצאה משותפת עם מרכז מינרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון)

30.3.2022: אמוץ עגנון, ערן פייטלסון וערן לדרמן - אזור הדימדומים: מגורים זמניים לאחר רעידת אדמה

6.4.2022: גיל רוטשילד אליאסי - כותרת תיקבע בקרוב (הרצאה משותפת עם מרכז מינרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון)

11.5.2022: אבי בכר - מנהיגות מקומית בעת חירום

18.5.2022: טליה דיסקין - כותרת תיקבע בקרוב (הרצאה משותפת עם מרכז מינרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון)

25.5.2022: קלאאס אלר - Infrastructural perspectives on global commerce under Covid-19: Towards a resilient governance of supply chains (הרצאה משותפת עם מרכז מינרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון)

1.6.2022: יגיל לוי ועפרה בן ישי - חמושים בלגיטימציה (הרצאה משותפת עם מרכז מינרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון)

8.6.2022: אילן נוי - כלכלת אסונות

קונסורציום נוער וילדים בשגרת חירום