All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

חקרי אירוע בישראל

מאגר אסונות טבע בישראל הינו מסד נתונים לחוקרים, אנשי שטח ומקבלי החלטות מתחומים שונים בארץ ומסייע להפחית את הפגיעה וליצור הכנה לאירועים ולשיקום. פעילות זו תגביר ותחזק את החוסן הלאומי נוכח אירועים של אסונות טבע שאין אפשרות למנוע אותם אך ניתן להפחית את פגיעתם.

המידע במאגר מאורגן על פי אסונות הטבע השונים - רעידות אדמה, שיטפונות, שריפות יער, גלישות קרקע, בצורות וסערות חוף.

המאגר הוקם ע"י פרופ' משה ענבר מהחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה ומופעל כיום ע"י מרכז הידע והמחקר הלאומי למוכנות לחירום. המרכז יקבל בברכה, ממוסדות או יחידים, כל מידע הקשור לאסונות טבע שהתרחשו בישראל בשנות המדינה  וגם בתקופות היסטוריות שונות.

לכניסה למאגר אסונות טבע בישראל