All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

מדיניות ציבורית

ראש הקבוצה: פרופ' ערן פייטלסון, האוניברסיטה העברית

לאחר זיהוי האיומים על החיים ועל הרכוש כתוצאה ממצבי חירום, ניתן להתוות דרכים כדי להפחית אותם. בהתבסס על עבודה בינתחומית הכוללת מהנדסים, חוקרים מתחום מדעי הטבע וחוקרי מדעי החברה, מתמקדת הקבוצה בזיהוי והערכה של תגובות פוטנציאליות לסכנות השונות שישראל עשויה להתמודד איתן; זאת תוך התחשבות במצב הידע הקיים בתחומים הרלוונטיים, וכן היכולות המוסדיות הנדרשות לתכנון וביצוע תגובות אלו.

באופן דומה, נבחנות תפוקות מכל קבוצות המחקר האחרות, על מנת לבחון את השלכותיהן על מדיניות. בעיקרו של דבר, עבור כל תוצר מחקרי נשאלת השאלה "מה הם צעדי המדיניות הנדרשים על מנת להוציא את מסקנותיו אל הפועל?" על צעדים אלה להיות כפופים לניתוח יישימות, כמפורט להלן.

הקבוצה בוחנת מודלים להערכת ההשפעה של צעדי מדיניות, תוך שילוב שיקולים חברתיים, כלכליים, סביבתיים ובריאותיים. אלה משמשים ככלים תומכי מדיניות למוכנות ואמצעי ההפחתה. כחלק ממאמץ זה אנו שמים דגש מיוחד על מעורבותם של בעלי עניין שונים בתהליך, לרבות הציבור הרחב הלא מקצועי, תוך שימוש בכלים שונים, כגון קבוצות מיקוד, סקרים וראיונות אישיים.

לאחר זיהוי אמצעים פוטנציאליים להפחתת או מניעת סיכונים, המיקוד עובר ליכולת המימוש שלהם. לשם כך יש לזהות את הגורמים המשפיעים על היישום. שלבי יישום אלה נבחנים הן על ידי הערכת כלי מדיניות שיושמו במדינות אחרות בפועל, והן על ידי קביעת נורמה רצויה שתפרט את התהליך שצריך להתרחש כדי להתאים אמצעי מסוים למדינת ישראל.

מיקוד נוסף, סימולטני, יהיה על הרחבת שיטות וגישות שניתן להשתמש בהן כדי להגדיל את הסבירות כי אמצעים כאלה ייושמו. ביסודו של דבר, היישום אינו נושא של כן / לא, ויכול להיות מושפע מפעולות שונות של שחקנים שונים. לפיכך, יש לזהות את השחקנים המעורבים ביישום הצעדים השונים, כולל אלה העלולים לעכב את ביצועם. יתר על כן, נדיר כי צעד אחד יספיק כדי להגדיל את הסיכוי שאמצעים מסוימים ייושמו. כך, יש לחקור את היכולת לקדם מדיניות שנועדה לטפל באיומים השונים המזוהים על ידי קבוצות אחרות, זאת בהתבסס על יכולתם של מוסדות לקדם צעדים כאלה ואת מידת הפתיחות החברתית לקליטת המדיניות המוצעת. הדבר רלוונטי במיוחד כאשר יש צורך בהתאמה במידה רבה מאוד ו/ או נדרשות התאמות כדי לטפל באיומים לא מוכרים אחרים, כגון כאלה המחייבים שינויים בדפוסי התיישבות ושימושי קרקע. בעוד צעדי מדיניות כאלה הועלו לאחרונה כדי לטפל בחיזוק מבני מגורים נגד רעידות אדמה, יש צורך לזהות אמצעי מדיניות דומים שייתנו מענה לאיומים אחרים. למרות שלא ניתן לבנות באופן מלא צעדי מדיניות כאלה עבור כל האיומים, ניתן לזהות את המרכיבים העיקריים של הצעדים הללו לפחות עבור האיומים הנחשבים הדחופים ביותר. קדימות זו תתבסס על הערכת הצרכים שתבוצע בשנה הראשונה.

קבוצת המדיניות הציבורית, בדומה לקבוצה המשפטית, מתרגמת תוצרים רלוונטיים מקבוצות אחרות להמלצות למדיניות ציבורית.