All partners logo heb

מידע ואתרים בנושאי חירום

לאתרים בעולם העוסקים בנושאי מוכנות לחירום ראו :  Emergency information in Israel and disaster related sites worldwide

גופים שונים בישראל העוסקים במצבי חירום ומספקים מידע חיוני

ברמה הארצית 

חדש! הספריה הלאומית לחירום במכללה הלאומית לאיתנות ישראלית

אתר פיקוד העורף
פורטל חירום לאומי של פיקוד העורף למגיפת הקורונה

משרד הבריאות - פרטים על נגיף הקורונה ; מפה אינטראקטיבית של מקרי חשיפה
משרד הבריאות - האגף לשעת חירום

המטה לביטחון לאומי (המל"ל) - אגף לוט"ר (לוחמה בטרור) בט"פ (ביטחון פנים) ועורף

אתר ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה

אתר רשות הכבאות וההצלה

עמותות וארגונים לא ממשלתיים

האתר לקידום המודעות והמוכנות למצבי חירום - Ready.org

מהות ישראל - מרכז הערכות והתמודדות בחירום

ברמה המקומית

אתר אינטרנט עירוני למוכנות לחירום בחיפה Herum.haifa.muni

אתרים אחרים העוסקים במחקר בנושאי מוכנות לחרום בישראל

המרכז האוניברסיטאי לחקר המוכנות והמענה למצבי חירום ואסונות (PREPARED) אוניברסיטת בן גוריון (עוסק בקידום המחקר והעצמת הידע והמוכנות למצבי חירום ואסון רפואיים)

מרכז הידע הישראלי להיערכות לשינויי אקלים

מרכז ידע להיערכות לשינויי אקלים - המשרד להגנת הסביבה

מילון לראשי תיבות ומונחים נפוצים בעריכת פרופ' נורית קליאוט