All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

מענה מחקרי לשאלות מהשטח

מחקרים קצרי טווח בנושא הקורונה (2020)

ההשלכות של אירוע שריפה ופינוי תושבים על ממדי החוסן הפרטני והקהילתי ביישוב מודיעים (בעבודה ממאי 2019, חוקרים ראשיים: פרופ' מיכל שמאי וד"ר משה פרחי)

הבטים חברתיים במקרה חירום של פנדמיה (נובמבר 2018)

להצגת שאלות מחקריות בתחום ההיערכות למצבי חירום - פנו אלינו בדואר אלקטרוני לכתובת: emergencyreadinessresearch@gmail.com