All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

הערכת וניהול סיכונים

ראש הקבוצה: פרופ' יל הרר, טכניון

קבוצה זו מתמקדת במחקר בתחום של הערכת סיכונים וניהולם כחלק מההיערכות למצבי חירום ואסון. סיכון (risk) מוגדר כסיכוי לאבדן, פגיעה או אירוע לא רצוי, ולשם הערכתו הוא מוכפל בעוצמת ההשלכות הנובעות ממנו.

הערכת סיכונים היא מורכבת מכיוון שבהערכת הסיכון יש מרכיב תפיסתי משמעותי המשפיע על בעלי תפקידים שונים בזמני חירום ואסון: מקבלי החלטות, גורמים הפועלים בשטח והציבור הרחב. הערכת סיכונים וניהולם כחלק מההיערכות למצבי חירום ואסון הינם מרכיב חיוני בהבטחת תפקוד כוללני של התשתית במצבי חירום ואסון.

תחומי מחקר רלוונטים (רשימה חלקית):

- השפעת מצבי חירום על טעויות אנוש הקורות בצוותי חירום והשפעתן על הסיכון.
- הערכת ההשפעה המשמעותית שיש לציבור בהתנהלות במצבי חירום.
- השפעת התקשורת (או העדרה) בין סוכנים על התנהלות במצבי חירום.
- כיצד לאמוד סיכון ולהעריך אותו בהעדר מידע על משתני מפתח.
- תקשורת סיכונים (risk communication) – ניהול תקשורת מתאימה עם הציבור לגבי מצבי חירום ואסון.
- הבנת המרכיב האנושי, התפיסתי בהתנהגות במצבי חירום והאפשרות להוסיף אותו למודלים של ניהול סיכונים.
- פיתוח סימולציות לניהול מצבי חירום מורכבים.