All partners logo eng

מידע ואתרים בנושאי חירום

לאתרים בעולם העוסקים בנושאי מוכנות לחירום ואתרים ישראלים באנגלית ראו :  Emergency information in Israel and disaster related sites worldwide

מאגרי ידע ומידע שימושי לחירום בעברית

ברמה הארצית 

משרד הביטחון
אתר פיקוד העורף (פורטל חירום לאומי)
מידע נוסף מפיקוד העורף - חוברת הסברה לחירום ברמה המקומית
אתר ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה
הספריה הלאומית לחירום במכללה הלאומית לאיתנות ישראלית

אגמאhttps://agma.org.il  (חדש!  שטפונות) מרכז ידע חדש העוסק בקידום ניהול אגני בישראל, המשלב ניהול סיכוני שטפונות עם שיקום נחלים וניהול מקיים של הנגר העיליבאתר אגמא תמצאו מאמרים, אירועים, פודקסטים ומקרי בוחן (case studies) מישראל  ומחו"ל  (כמו עיריית קופנהגן) שרובם מתמקדים בפתרונות מבוססי-טבע לקידום סינרגטי של תועלות הידרולוגיות, אקולוגיות, חברתיות וכלכליות.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר  - כל המידע על ניהול סיכוני שיטפונות. ראו גם: מדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות לרשויות המקומיות

אתר מדיניות ניהול הנגר העירוני בישראל - בשיתוף בין מינהל התכנון משרד החקלאות ואגמא.

משרד הבריאות
האגף לשעת חירום
מרכז המידע לקורונה

המטה לביטחון לאומי (המל"ל)
אגף לוט"ר (לוחמה בטרור) בט"פ (ביטחון פנים) ועורף

המשרד לביטחון לאומיאתר רשות הכבאות וההצלה >> שריפות ואירועי חירום

המשרד להגנת הסביבה >> אנרגיה ושינויי אקלים ; חומרים מסוכנים ; חירום וסייבר

ברמה המקומית

אתר אינטרנט עירוני למוכנות לחירום בחיפה Herum.haifa.muni

תל אביב - עיר חכמה - ביטחון וחירום

שדרות - חוסן ושרותי חירום

מועצה מקומית בסמ"ה - חזון מוכנות למצב חירום

עמותות וארגונים לא ממשלתיים

האתר לקידום המודעות והמוכנות למצבי חירום - Ready.org >> קישורים בישראל

מהות ישראל - מרכז הערכות והתמודדות בחירום

אתרים אחרים העוסקים במחקר בנושאי מוכנות לחרום בישראל

המרכז האוניברסיטאי לחקר המוכנות והמענה למצבי חירום ואסונות (PREPARED) אוניברסיטת בן גוריון (עוסק בקידום המחקר והעצמת הידע והמוכנות למצבי חירום ואסון רפואיים)

מרכז הידע הישראלי להיערכות לשינויי אקלים

מילון לראשי תיבות ומונחים נפוצים בעריכת פרופ' נורית קליאוט