All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

פערי מחקר וידע בתחום ההיערכות למצבי חירום-2018

שנת המחקר הראשונה במרכז (2018) התמקדה בזיהוי פערי המחקר והידע בנושא היערכות למצבי חירום בתחומי המחקר השונים במרכז. מקורות המידע למיפוי כללו ראיונות עם חוקרי המרכז ואנשי שטח, ספרות מדעית, בחינת אתרי אינטרנט של ארגונים רלוונטיים שונים, אתרי אינטרנט העוסקים במצבי חירום ופרסומים בתקשורת. כל קבוצת מחקר ערכה מיפוי קבוצתי של פערי המחקר והידע בנושאי היערכות למצבי חירום מסוגים שונים (אסונות טבע, אסונות מעשה אדם, מלחמות וטרור) ובזמנים שונים (לפני הארוע, תוך כדי ואחרי).

בכל קבוצה נערכו פגישות לצורך קביעת סדרי עדיפויות -  מה חשוב לחקור ובמה חוקרי המרכז מעוניינים לעסוק, בסיומן נערכו רשימות פערים תחומיים. הרשימות זמינות בקישורים הבאים:

לפערי מחקר וידע שזוהו בקבוצת הנדסה, טכנלוגיה ותכנון
לפערי מחקר וידע שזוהו בקבוצת סביבה
לפערי מחקר וידע שזוהו בקבוצת משפטים
לפערי מחקר וידע שזוהו בקבוצת בריאות הציבור ורפואת חירום
לפערי מחקר וידע שזוהו בקבוצת מדיניות ציבורית
לפערי מחקר וידע שזוהו בקבוצת הערכת וניהול סיכונים
לפערי מחקר וידע שזוהו בקבוצת מדעי החברה
לפערי מחקר וידע שזוהו בקבוצת רווחה ועבודה סוציאלית

לאחר שנבחנו פערים בכל אחד מתחומי המחקר של הקבוצות השונות, זוהו נושאים חוצי-תחומים - נושאים בהם קיימים פערי מחקר המשלבים דיסציפלינות מחקריות שונות.

לרשימת הנושאים חוצי התחומים לחצו כאן.

בקול קורא פנימי (לחוקרי המרכז) למחקרים בתחום ההיערכות למצבי חירום ניתנה עדיפות לנושאים אלה, כמו גם עדיפות למחקרים בשילוב עם אנשי שטח מגופים העוסקים בחירום (במשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני הצלה וחירום, חברות וארגונים פרטיים או סמי-פרטיים וארגוני חברה אזרחית. למטה ראו פרוט של הצעות המחקר אשר זכו למימון במסגרת זו.

 

מיפוי פערי המחקר והידע עודכן בשנת 2021. לפרטים ראו כאן