All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

נגב מיה

Maya Negev

 

 

 

 

 

ד"ר מיה נגב היא חברת סגל בביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה. מיה עוסקת במדיניות בריאות וסביבה בהיבטים שונים ובהם ממשק מדע-מדיניות, רגולציה, יישום מדיניות, תפיסות סיכון, שיתוף ציבור ותסקירי השפעה על הבריאות, ובנושאים שונים בהם כימיקלים במוצרי צריכה, שינוי אקלים ושירותי מערכת אקולוגית. חברת הוועד המנהל של מכון הערבה ללימודי הסביבה. הדוקטורט שלה, באוניברסיטת בן גוריון, עסק בגישה רב תרבותית למדיניות סביבתית, במקרה של תסקירי השפעה על הבריאות. לאחר מכן הייתה ראש תחום מדיניות סביבתית בביה"ס לממשל ומדיניות ע"ש הרטוך באוניברסיטת תל אביב, שם ערכה מחקרים על היבטים בין-משרדיים של בריאות וסביבה, הערכות לרעידות אדמה ומדיניות ניקיון בישראל. הייתה עמיתת פולברייט באוניברסיטת ברקלי, קליפורניה ועמיתת קרן דניאל טרנברג ב- London School of Hygiene and Tropical Medicine, ושותפה בארגון כנסים ובהם כנס המידבור הבין-לאומי בחסות אונסקו.

קישור לאתר אישי:

http://hw.haifa.ac.il/en/people/sph/mnege