All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

עזאיזה פייסל

פרופ' פייסל עזאיזה, אב לארבעה ילדים, ומתגורר בכפר לידתו דבוריה.

חבר סגל בכיר באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

פרסם פרופ' עזאיזה מאמרים רבים וערך ספרים בנושאי בריאות ורווחה בחברה הערבית בישראל ושינויים העוברים על חברה זו, והיה שותף מוביל בארגון כנסים אקדמיים בנושאים אלו.

פרופ' עזאיזה הינו שותף פעיל בפיתוח, הקמה וניהול מועדונים לזקנים, מרכזי יום לזקן ובתי אבות ביישובים הערביים. שותף פעיל גם בפיתוח נושא הדיור הקהילתי באוכלוסייה הערבית. כמו כן, הקמת מרכזים מועשרים לגיל הרך ומרכזים קהילתיים.

משנת 1993 פרופ' עזאיזה הוא חבר סגל פעיל באוניברסיטת חיפה ובמהלך השנים מילא שורה של תפקידים בכירים הן במישור האקדמי והן במישור העסקי והציבורי.

במישור האקדמי

 1. מכהן כדיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה.
 2. שבע שנים עמד בראש המרכז היהודי –ערבי באוניברסיטת חיפה.
 3. כיהן כראש ביה"ס לעבודה סוציאלית .
 4. מילא מקום דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
 5. חבר סנאט וחבר בחבר בנאמנים.
 6. כ- 10 שנים כיהן כחבר מל"ג .
 7. עד לשנה האחרונה כיהן במהלך כ 5 שנים כחבר ות"ת.
 8. במסגרת פעילותו במל"ג ובות"ת שימש פרופ' עזאיזה כחבר ויו"ר בשורת ועדות אשר עיצבו את פני מערכת ההשכלה הגבוהה בעשור האחרון, ביניהן :

- יו"ר הועדה למעורבות אקדמיה בקהילה.

- יו"ר ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הערבית.

- יו"ר הועדה להנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה.

- יו"ר הוועדה לרפורמה במכינות.

 1. בשנים 2015-2016 כיהן כסגן יו"ר ות"ת.

במישור הציבורי:

 1. כיהן כראש המועצה המקומית דבוריה.
 2. היה דובר וועד ראשי היישובים הערביים וועדת המעקב העליונה לאוכלוסייה הערבית בארץ.
 3. כיהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה למתנס"ים.
 4. כיהן כיו"ר המועצה המייעצת לשר העבודה והרווחה לקידום מעמד האדם עם פיגור ושיקומו בקהילה.
 5. כיהן בוועדת מינויים למינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות.
 6. והיום כיהן כדירקטור ויו"ר ועדת מאזן וביקורת בבנק ערבי ישראלי מקבוצת בנק לאומי.
 7. הקים וניהל את עמותת סיכוי שעוסקת בשוויון הזדמנויות בין יהודים וערבים.
 8. הקים וניהל את בית האבות הראשון לאוכלוסייה הערבית.
 9. כיהן כסגן נשיא בקרן אברהם (עמותה לשינוי חברתי לקידום ושילוב שיוויון בין יהודים לערבים אזרחי ישראל) .
 10. כיהן כחבר המועצה הציבורית לחוקה בישראל, המכון הישראלי לדמוקרטיה.
 11. היה חבר בועדת שפניץ למינוי בכירים במנהל הציבורי (לשעבר ועדת רביבי(.

בכל תפקידיו רכש פרופ' עזאיזה הכרות מעמיקה עם האקדמיה בישראל, הן כחוקר והן כמי שעמד בראש יחידות אקדמיות באוניברסיטת חיפה ומחוצה לה וברמה הלאומית, בות"ת ובמל"ג.

לפרופ' עזאיזה גם ניסיון ניהולי רב במגזר הציבורי והעסקי.