All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

המרכז למחקרים צבאיים ברפאל

המרכז למחקרים צבאיים – מחצ"ב, הוא מוקד ידע לאומי, שייעודו סיוע לתהליכי קבלת החלטות ביטחוניות בשיטות בעלות אופי מדעי-כמותי.
מחצ"ב משתייך לרפאל ומועסקים בו חוקרים בעלי רקע מתחום ההנדסה והמדעים. ב-45 שנות קיומו עוסק מחצ"ב באפיון, פיתוח, הטמעה,
הפעלה ואחזקה של מערכות לחימה, ארגון והפעלת כוחות צבאיים, תוצאי חימוש, בטיחות, התגוננות אזרחית, היבטי ביטחון של תשתיות לאומיות ומשרדי ממשלה ותעשיות ביטחוניות.