All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

מסמכי מדיניות, מאמרים ומידע בהקשר לשיקום בעקבות המלחמה ב- 2024

שיקום ושימור של השטחים הפתוחים בחבל תקומה:מיפוי היתרונות ועקרונות ליישום מיטבי. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה (2024)

תקומה של הנגב המערבי דרך שיקום סביבתי ואקולוגי באמצעות ניהול משתף ומתכלל. נועה שטיינר, דרור בוימל, ענת האס והדס בשן. אקולוגיה וסביבה, 23 בינואר 2024

תכנון בעת משבר וקריאת כיוון לשינוי תפיסת התכנון האזורי בישראל לאור אתגרי שיקום היישובים בנגב המערבי. מסמך מדיניות של איגוד המתכננים, דצמבר 2023. כתבו וערכו: אמיתי הרלב  - חברת מודוס, וורד סולומון - אדריכלית ראשית, מנהל האגף הבכיר לתכנון במשרד הבנוי והשיכון

הקלטת ערב עיון בנושא "שיקום אזורי אסון", איגוד המתכננים בשיתוף מינהל התכנון

החלטת ממשלה מס' 1127 מיום 10.12.2023: מתווה לתוכנית אסטרטגית רב-שנתית לשיקום ולפיתוח 'חבל התקומה' ואוכלוסייתו וכלים ליישום

החלטת ממשלה מס' 980 [חכ/6] מיום 19.10.2023: הקמת מנהלת לשיקום ולפיתוח חבל 'התקומה' ואוכלוסייתו