All partners logo heb

קמחי ואח' (2021). חוסן, דחק ומיטביות בסיום סבב לחימה שומר החומות

קמחי, ש. מרציאנו, ה., אשל, י. ועדיני, ב. (יוני 2021). חוסן, דחק ומיטביות בסיום סבב לחימה "שומר החומות", דו"ח מחקר

תמצית
דוח המחקר הנוכחי מתאר את תגובות האוכלוסייה בסיום מבצע "שומר החומות" בשלושה תחומים עיקריים: חוסן ולכידות; תסמיני חרדה, דיכאון, ותפיסת איומים; ומיטביות, תקווה, ומורל. שאלון המחקר הופץ באמצעות חברת פאנל אינטרנטית בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל (N=647). להלן הממצאים המרכזיים:
א. החוסן הלאומי גבוה במידה מובהקת בהשוואה לחוסן הלאומי בשיא משבר הקורונה, אך נמוך במידה מובהקת, בהשוואה למדידה משנת 2018 (בתקופה שקטה יחסית, טרום קורונה). החוסן הקהילתי גבוה בהשוואה לשתי המדידות הקודמות. החוסן האישי במדידה הנוכחית נמוך במידה מובהקת וגדולה בהשוואה למדידה הקודמת בשיא משבר הקורונה. מדד הלכידות מראה כי 60% מהנחקרים מעריכים כי אזרחי ישראל מפולגים במידה רבה ורבה מאד, בהתייחס לשורה של נושאי ליבה.
ב. תסמיני הדיכאון והחרדה נמוכים במידה מובהקת, בהשוואה למדידה בשיא הקורונה, אך גבוהים במידה מובהקת, בהשוואה למדידה מ-2018. תחושות הסכנה נמוכות במידה מובהקת, בהשוואה למדידה בשיא הקורונה ואינן שונות מהמדידה ב-2018. תפיסת האיומים (פוליטי, כלכלי ובריאותי) נמצאו נמוכים במידה מובהקת, בהשוואה למדידה בשיא הקורונה, בעוד שהאיום הביטחוני נמצא כגבוה במידה מובהקת, בהשוואה למדידה בשיא משבר הקורונה. מבין האיומים, האיום הפוליטי נתפס כאיום החריף ביותר. בנוסף, המהומות בין ערבים ליהודים בישראל נתפסו כמאיימות על המדינה במידה מובהקת ורבה יותר, בהשוואה לאיום המהומות על הפרט באופן אישי.
ג. רמת המיטביות (איכות החיים הסובייקטיבית) נמצאה כגבוהה במידה מובהקת, בהשוואה למדידה בשיא הקורונה, אך נמוכה במידה מובהקת, בהשוואה למדידה מ-2018. רמת התקווה הייתה גבוהה יותר מאשר המדידה בשיא משבר הקורונה, אך רמת המורל לא הייתה שונה במדידה הנוכחית בהשוואה למדידה בשיא משבר הקורונה.
שתי מסקנות מרכזיות נובעות ממחקר זה. הראשונה מתייחסת לרמת החוסן האישי הנמוכה במידה משמעותית ביותר בהשוואה לכול המדידות הקודמות. ירידה זו בחוסן האישי מדאיגה ומחייבת את מקבלי ההחלטות בישראל להתייחס לכך במסגרת תכנון המענה למצבי חירום מחד והבטחת חוסנה של החברה בישראל בעתות שגרה מאידך. המסקנה השנייה הינה הצורך לנטר את רמות החוסן, הדחק, הלכידות והמיטביות של החברה בישראל לאורך זמן, בהתייחס לאירועים ולמשברים השונים והמגוונים עמם מתמודדים אזרחי ישראל. ניטור זה יאפשר זיהוי החוזקות והחולשות של הציבור בישראל בזמן אמת ויישום צעדי מענה לחיזוק החוסן והלכידות החברתית, שמהווים תשתית לעוצמת החברה והמדינה. 

קישור לדו"ח