All partners logo heb

התמודדות עם מגיפת הקורונה ברמה המקומית: האתגרים, התגובות והצרכים השונים של רשויות מקומיות בישראל

מחקר בהתהוות

דר' דניאל זייצ'יק

 מחקר זה בוחן את ההתמודדות של רשויות מקומיות עם משבר הקורונה, בדגש על חמישה תחומי ליבה: ניהול המשבר, ציות הציבור להנחיות, אכיפה, התחסנות, ושיתוף פעולה עם השלטון המרכזי וארגונים אחרים. בעזרת סקר לרשויות המקומיות בישראל, המחקר מנסה להבין את השוני בין הרשויות ביחס  לאתגרים, לאופן ההתנהלות, ולמתן המענה, על מנת לזהות דרכים להתאים מדיניות ותמיכה ממשלתית לטובת הרמה המקומית.