All partners logo heb

התמודדות הרשויות המקומיות בישראל עם אתגרי משבר הקורונה המתמשך

צוות המחקר: איתי בארי, נופר אבני, דניאל זייצ'יק, יונת ריין ואלכס אלטשולר

משבר הקורונה טומן בחובו אתגרים רבים: בריאותיים, חברתיים, כלכליים וניהוליים, עימם נדרשו להתמודד כל גופי השלטון. לאור התפקיד המרכזי של השלטון המקומי בטיפול באוכלוסייה בעתות חירום, חשוב להבין את אופני הפעולה של הרשויות המקומיות ותפקודן במהלך משבר הקורונה. מחקר זה בוחן את התנהלות הרשויות המקומיות בישראל במהלך משבר הקורונה. המחקר בוחן מהם הגורמים אשר סייעו לרשויות מקומיות להציג תפקוד מוצלח וביצועים גבוהים בהתמודדות עם משבר הקורונה, ולחילופין, מהם החסמים אשר עיכבו רשויות מקומיות וגרמו לביצועים ירודים בהתמודדות עם המשבר.

קישור לדו"ח המחקר