All partners logo heb

שמואלי, ד. ובן יוסף, ש. (2021) ערכת יישום -פיתוח חוסן מקומי

פרטים בבליוגרפיים

דברה שמואלי ושי בן יוסף (2021) ערכת יישום -פיתוח חוסן מקומי. ישראל 100

תקציר

חוסן מקומי הופך בשנים האחרונות למושג מפתח בהתנהלות רשויות מקומיות. מטרת הערכה, שפותחה במסגרת פרוייקט "ישראל 100" לתת בידי מנהיגות הרשות המקומית כלים מעשיים לקביעת מדיניות, תכנון, יישום, מדידה ומעקב, לחיזוק חוסן מקומי בשיתוף מגוון מחזיקי עניין, בעת שגרה ובמצבי חרום ושיקום.
לאפשר לפעילים קהילתיים לפעול לחיזוק החוסן הקהילתי, באופן שיטתי, בשיתוף הרשות ומגוון מחזיקי עניין, בעת שגרה ובמצבי חרום ושיקום.

הערכה המוצעת מאפשרת למנהיגות המקומית להוביל מהלך ארוך טווח, הנושא פירות רבים, משפר את איכות חיי היום יום ואת ההערכות וההתמודדות במצבי חרום ואסון. היא נותנת כלים מעשיים לקביעת מדיניות, יישום, מדידה ומעקב, לחיזוק חוסן העיר והעירייה, בשיתוף מגוון מחזיקי עניין.

קישור למסמך