All partners logo heb

קמחי ואח' (2019). מדד החוסן בדרום בעקבות סבב "חגורה שחורה" ממצאים ראשוניים דצמבר 2019

 קמחי שאול, מרציאנו הדס ואשל יוחנן - המרכז לדחק וחוסן, החוג לפסיכולוגיה, המכללה האקדמית תל-חי; עדיני ברוריה - החוג לניהול מצבי חירום ואסון, בית הספר לבריאות הציבור הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב 

תקציר:

בעקבות סבב "חגורה שחורה" שנערך ברצועת עזה, התקיים מחקר בקרב מדגם אקראי של 508 תושבי עוטף עזה במגמה לאמוד את החוסן הקהילתי והלאומי של תושבי האזור שהיו חשופים לנפילת טילים. הממצאים הושוו למחקרים קודמים שבוצעו בקרב מדגם ארצי (בשנת 2018) ומדגם אוכלוסיה במועצה אזורית גליל עליון (בשנת 2019). עיקרי הממצאים הראו כי: א. ממוצע החוסן הקהילתי במדגם תושבי עוטף עזה גבוה באופן מובהק בהשוואה לממוצע החוסן הקהילתי במדגם הארצי. ב. ככול שהנחקרים מדווחים על עמדות פוליטיות יותר שמאליות, גיל צעיר יותר, השתייכות לקהילה קטנה יותר, תחושה רבה יותר של מוגנות בבית, תחושות סכנה וחוסן לאומי גבוהים יותר, כך תפיסת החוסן הקהילתי גבוהה יותר. ג. בניגוד לחוסן הקהילתי הגבוה שנמצא בקרב תושבי הדרום, ממוצע החוסן הלאומי במדגם הדרום נמוך באופן מובהק, בהשוואה לממוצע החוסן הלאומי במדגם הארצי. ממצאי המחקר הנוכחי מראים שככול שהנבדק חש מוגן יותר בביתו, גילו גבוה יותר, מידת הדתיות שלו גבוהה יותר והוא נוטה יותר לעמדות פוליטיות יותר ימניות, כך תפיסת החוסן הלאומי גבוהה יותר. מעניין לציין, שמבין מנבאי החוסן הלאומי, תחושת המוגנות בבית היא המנבא השני הכי טוב מבין המשתנים שנכללו במשוואה. ד. תחושות הסכנה בקרב נחקרי מדגם הדרום גבוהות באופן מובהק מתחושות הסכנה במדגם הארצי. מעבר לכך, נמצא ככל שהפרט מתגורר בקהילה קטנה יותר (ובמידת מה גם שיתופית יותר), בעל תפיסת חוסן קהילתי גבוהה יותר ותפיסת חוסן לאומי נמוכה יותר, תחושת הסכנה נמוכה יותר, אף אם הוא מתגורר בישוב הקרוב יותר לגבול. ראוי לציין כי תחושות הסכנה הן המשתנה שבו נמצאו ההבדלים הגדולים ביותר בין תושבי עוטף עזה לבין תושבי מועצה אזורית גליל עליון והמדגם הארצי.

שתי שאלות נוספות נכללו במחקר זה: "באיזו מידה חשת, במהלך הסבב האחרון, שמדינת ישראל תומכת ועוזרת לתושבי הדרום שחוו ירי רקטות?" ו"באיזו מידה חשת שמדינת ישראל תומכת ועוזרת לתושבי הדרום בין סבבי הלחימה?" התוצאות הראו כי כשני שלישים מהנחקרים חשבו שרמת התמיכה בשני המקרים הייתה נמוכה או נמוכה מאד. ממצא מדאיג נוסף הראה כי ככול שהנחקרים מתגוררים בקרבה גדולה יותר לגבול, כך הם מדווחים על תחושה רבה יותר שאינם זוכים לתמיכה מהמדינה.

קישור