All partners logo heb

אפרים יער ואח' (2015) חקר תפיסות האוכלוסיה בישראל על אודות רעידת אדמה חזקה בישראל, ההיערכות לקראתה ויכולת ההתמודדות עם השלכותיה.

Bibliographic details:  (***)

אפרים יער, אורית בנדס יעקב, יסמין אלקלעי, אלכסנדרה גלמן ועדי ברמניס (2015) חקר תפיסות האוכלוסיה בישראל על אודות רעידת אדמה חזקה בישראל, ההיערכות לקראתה ויכולת ההתמודדות עם השלכותיה. מכון הנרייטה סאלד.

 

Abstract:

מחקר זה נועד לבחון את עמדותיו של הציבור בישראל כלפי היתכנות התרחשותה של רעידת אדמה בישראל ואת מידת היערכותו לקראתה, באמצעות שימוש בשיטות מחקר כמותניות ואיכותניות. מממצאי המחקר הכמותני )1207=N )עולה שרוב הציבור סבור שיש היתכנות נמוכה להתרחשות רעידת אדמה חזקה בשנים הקרובות באזור מגוריו או בישראל בכללה, ואף שהוא מכיר בצורך להתכונן לאפשרות כזאת, הרוב הגדול מעיד שלא התכונן לקראתה או שלדעתו אין ביכולתו להתמודד עם אפשרות כזאת. בד בבד, אף שרוב הציבור אינו חושב שהאחריות להתמודד עם רעידת אדמה מוטלת על האזרחים, שיעור התומכים בחקיקה ממשלתית שתחייב את האזרחים להיערך לאירוע כזה עולה על שיעור המתנגדים לחקיקה מעין זו. ברוח דומה, הציבור נוטה ברובו להטיל על המדינה את עיקר האחריות להתמודד עם מצב של רעידת אדמה, אם כי הוא אינו סבור שהיא ערוכה לכך וגם אינו נוטה להאמין שהיא תוכל לסייע לאזרחים שיפגעו ממנה.

לינק