All partners logo heb

עמוס סלמן ואח' (2011) הערכת סיכוני רעידות אדמה למוסדות חינוך בישראל שהוגדרו בעדיפות עליונה לחיזוק. שלב א': קריית שמונה, חצור הגלילית, צפת, טבריה, חיפה ועמק זבולון

Bibliographic details: (***)

עמוס סלמון, רבקה אמית, גדעון בר, רם וינברגר, עודד כץ, עמית מושקין ואופיר ברוך (2011) הערכת סיכוני רעידות אדמה למוסדות חינוך בישראל שהוגדרו בעדיפות עליונה לחיזוק. שלב א': קריית שמונה, חצור הגלילית, צפת, טבריה, חיפה ועמק זבולון. דו"ח מספר GSI/06/2011. המכון הגיאולוגי, משרד התשתיות הלאומיות.

Abstract:

המכון הגיאולוגי התבקש להעריך את סיכוני רעידות האדמה שבפניהם חשופים מוסדות החינוך בישראל המיועדים לחיזוק, ולציין בפני גורמי התכנון במשרד זה מהם מרכיבי הסיכון שעבורם נדרשת חקירה גיאוטכנית ממוקדת לצורך חיזוק ראוי. הרשימה המקורית כוללת 183 מוסדות חינוך בעדיפות עליונה לחיזוק, כפי שנקבעו על ידי ועדת מנכ"לים על סמך רשימת קריטריונים מנחים. הערכת סיכוני רעידות אדמה רעידות אדמה מלוות במגוון רחב של תופעות גיאולוגיות וגיאופיסיות, חלקן עלול לגרום לנזקים משמעותיים למבנים שאינם בנויים כראוי. גורמי הנזק העיקריים הם קריעת פני השטח במוקד הרעידה, הגלים הסיסמיים אשר מתפשטים ממוקד הרעידה לכל סביבתה, כשל מדרונות שאינם יציבים, כשל קרקע כתוצאה מהתנזלות, וגלי צונאמי. על כן הערכת סיכון מרעידות אדמה צריכה לכלול בחינת החשיפה של המבנים והתשתיות הנדונים לכל גורמי הסיכון הללו ואיתור אלה המועדים לפגיעה. שיטת העבודה הסקר הנוכחי התמקד בבחינה איכותית של התנאים הגיאולוגיים, טופוגרפיים, הידרולוגיים וסיסמיים באתר הנדון כדי לקבוע האם קיים בו פוטנציאל לגורם סיכון כלשהו. על פי הממצאים הוצע לבצע בדיקת המשך ממוקדת לצרכים הנדסיים, או לחילופין לפטור את האתר מצורך זה. בשלב הראשון הועלתה רשימת המוסדות למערכת מידע גיאוגרפי ממוחשבת (ממ"ג, GIS (ומיקומם נבחן ביחס לתנאים המקומיים ולמפות סיכוני רעידות אדמה קיימות בתחום העתקה פעילה, יציבות מדרונות, התנזלות וצונאמי. באופן זה התקבלה תמונה ראשונית לגבי הסיכונים אליהם חשופים המוסדות, במגבלות איכות ודיוק המידע הקיים. השלב השני התמקד בעבודת שטח ובמהלכו נבחן המיקום של כל אחד מהמוסדות ביחס למסלע והמבנה הגיאולוגי במקום, לרבות זיהוי יחידות גיאולוגיות רכות או חלשות מבחינה גיאוטכנית. כמו כן נבדקה החשיפה ל: העתקים פעילים וחשודים כפעילים כפי שמופיעים בתקן הישראלי 413 לבניה עמידה לרעידות אדמה; אזורי אי-יציבות במדרונות כולל אזורי סיכון להתמוטטות גושי סלע גדולים ואזורים בהם הצטברו משקעי מדרון או אדמת חורבות; אזורים בהם קיימים תנאי סף להתנזלות; ואזורים המועדים להצפה מצונאמי לאורך החוף. ממצאי הסקר וההמלצות סוכמו על גבי דף מידע פרטני לכל אחד מהמוסדות, ורוכזו עבור כל אחת מהערים שנבדקו בפרק נפרד.

לינק