All partners logo heb

צפריר לוי ואח' (2012) תרחישי נזק מרעידות מרעידות אדמה בישראל כבסיס לתרגיל החרום הלאומי "נקודת מפנה 6"

Bibliographic details: (***)

צפריר לוי, עמוס סלמון, שמואל הוילנד, יריב חמיאל, עודד כץ ובועז אקרמן (2012). תרחישי נזק מרעידות אדמה בישראל כבסיס לתרגיל החרום הלאומי "נקודת מפנה 6". דוח מס'       GSI/21/2012 המכון הגיאולוגי, משרד האנרגיה והמים.

Abstract:

הניסיון ההיסטורי והמידע המחקרי מלמדים שרעידת אדמה חזקה תתרחש בישראל, גם אם לא
ניתן לדעת מראש את מיקום המוקד, המגניטודה והעיתוי במדויק. בהתאם לתובנה זאת, מדינת
ישראל נערכת לתרגל במסגרת שבוע החירום הלאומי "נקודת מפנה 6" את כל מערכות החרום
הלאומיות והגופים הממשלתיים. מאחר ונזק אופייני לרעידת אדמה אינו דומה לנזק ממלחמה או
נזקי טבע אחרים, נדרשת התייחסות ממוקדת לתופעה זו באמצעות פיתוח תרחישי נזק ייעודיים.
תרגיל החירום הלאומי "נקודת מפנה 6" מהווה הזדמנות ראויה וחשובה לכך.
בעבודה זו מוצגים חמשת גורמי הנזק העיקריים ברעידות אדמה - תנודות קרקע, קריעת פני
.( שטח, כשל במדרון, התנזלות וצונאמי, ופרישתם המרחבית באזור המיועד לתרגיל (פרק 2
Hazus בהתאם לכך פותחו במכון הגיאולוגי הדמיות נזק מתקדמות ומפורטות באמצעות תוכנת
זוהי התוכנה המובילה כיום בעולם בתחום זה והיא נקלטה בתמיכתה .(Hazus, mr 2.1, 2012)
של ועדת ההיגוי להיערכות לרעידת אדמה בישראל (פרק 3). לראשונה בישראל פותחו ושולבו
בתרגיל לאומי תרחישי נזק מודרניים מרעידות אדמה בתחומי עניין לאומיים, לרבות נזק במבנים
ובמגוון רחב של תשתיות, נזק כלכלי, פגיעה באוכלוסייה, ועוד. צורת החשיבה והמידע המוצגים
כאן מאפשרים להבין כיצד עלול להיראות נזק מרעידת אדמה בישראל ומהם מרכיביו, וכיצד
פותחו תרחישי הנזק עבור התרגיל הקרוב. בה בעת יאפשר הניסיון הנוכחי לרכוש כלים
להתמודדות עם רעידות עתידיות, גם אם תמונת הנזק שם תהיה שונה מהתרחיש הנוכחי.
התרחיש שהורץ לצורך התרגיל ומוצג בדו"ח זה מתייחס לרעידת אדמה חזקה יחסית בעמק
המתווה המוצע מסתמך על מפות גיאולוגיות ומפות .(Mw=7.0 החולה שבצפון הארץ (מגניטודה
סיכוני רעידות אדמה אשר פותחו ויוצרו במכון הגיאולוגי (פרק 5) ומאפשרות להצביע על התגובה
הצפויה של תשתית הקרקע בעת הרעידה ביחס לכל אחד מחמשת גורמי הסיכון האופייניים. חלק
ומאפשר לזהות בדרך זו כשל קרקע כגון גלישות ונפילת סלעים. Hazus ממפות אלו שולב בתוכנת
לבקשתה של מנהלת התרגיל ובהעדר מידע כמותי לגבי איכות הבניה בישראל, נקבעה עמידות
המבנים בארץ כנמוכה. לצרכי תרגול המענה גם בגוש דן והסביבה המרוחקים מהמוקד, הוחמרה
תמונת הנזק בכוונה תחילה על ידי הגדרת המבנים שם כ- "לא עמידים" (הסבר על הנחות אלה
בהמשך). בכדי לתרגל את אזור אילת, הורץ תרחיש נפרד של רעידת אדמה בינונית באזור איילות
.(Mw=5.6 (מגניטודה
תוצרי ההדמיה של התרחישים הללו כוללים אומדן של נזק במבנים אזרחיים ובמבני ציבור
ותעשייה ברמות שונות, נפגעים ברמות שונות וצפי למפונים, נזקים במתקני תשתיות לסוגיהם,
ונזק כלכלי (פרק 4). המידע מוצג בעזרת מגוון מפות פרטניות, עד כדי שכונה מבוקשת (המידע
ההדמיות .( http://www.gsi.gov.il הפרטני יפורסם באתר המכון הגיאולוגי במהלך התרגיל
הללו תאפשרנה למנהלי התרגיל ולצוותי המענה לפתח את ההיבטים השונים שברצונם לתרגל.

לינק