All partners logo heb

ענבר, פורת (עורכים)(2007). אסונות טבע בישראל

 

ענבר, משה. פורת, יורם (עורכים) (2007). אסונות טבע בישראל. כרך א' וב'. החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה. אוניברסיטת חיפה.

 

בעשור הראשון של המאה הנוכחית נרשמו אסונות טבע אשר גרמו למאות אלפי קרבנות אם זה הצונמי שפקד את דרום מזרח אסיה, או סופות טייפון, טורנאדו והוריקן שפקדו חבלי ארץ שונים ברחבי העולם כדוגמת הוריקן קתרינה בדרום ארה"ב אשר הסבו נזקים של עשרות מיליארדי דולרים. גידול אוכלוסיית כדור הארץ והתשתיות שהאדם בונה, יחריפו את הפגיעה בנפש והנזקים לרכוש. 
גם בישראל יש עלייה בעלות הנזקים, ולכן יש צורך לנקוט באמצעים כדי להפחית ככל האפשר את מספר הנפגעים והנזקים הכלכליים של האסונות. רפואה מונעת במקרה זה הוא אמצעי חיוני, ומטרת חוברת זו היא להרחיב ולהפיץ ידע, כחלק ממערכת כוללת להגברת החוסן בפני אסונות צפויים. החוברת מאגדת תקצירי עבודות סמינריוניות נבחרות של סטודנטים מהמסלול הנ"ל, התורמים מידע מקורי ועבודות שדה בעלות ערך מדעי לאירועים שנסקרו. במקרה זה לא נערך שיפוט אקדמי חיצוני כמקובל, אך מובאים המקורות השונים ששימשו לכתיבת המאמרים. 
בחוברת נכללים אסונות הטבע שפקדו את ישראל: רעידות אדמה, שיטפונות, גלישות, בצורת ושריפות יער. רעידת האדמה בטורקיה ב-1999 נכללה גם היא מכיוון שגרמה להתעוררות לגבי סכנת הרעידות בארץ וגם מאחר שצוות גדול של צה"ל השתתף בפעולות סיוע והצלה. כנספח לחוברת צורף מילון מונחים לניהול מצבי חרום ואפר"ן (אירוע פתע רב נפגעים) שאושר על ידי האקדמיה העברית ללשון בשנת 2007.

מאמר 

דף אינטרנט

לינק