All partners logo eng

התמודדות הרשויות המקומיות במהלך משבר הקורונה: גורמי הצלחה ולקחים לעתיד

מחקר בהתהוות

התמודדות הרשויות המקומיות במהלך משבר הקורונה: גורמי הצלחה ולקחים לעתיד

צוות המחקר: איתי בארי, נופר אבני, דניאל זייצ'יק ויונת ריין

מטרת המחקר היא לבחון את מידת ההצלחה של רשויות מקומיות בישראל להפחית את השפעות נגיף הקורונה מבחינה בריאותית וחברתית ולשמר במקביל את שגרת החיים של התושבים. במחקר יוגדרו מדדים ל"הצלחה" וייבחנו הגורמים - ובעיקר המדיניות, התנהלות, ושיתופי פעולה- המשפיעים עליה. גורמים אלה יזוהו ויפורטו במהלך המחקר, ובסיומו יוצעו המלצות לשלטון המרכזי ולשלטון המקומי לניהול מיטבי בהמשך.