All partners logo eng

משרד ראש הממשלה (2018), מדריך לניהול סיכונים ברגולציה ובמדיניות ציבורית

פרטים ביבליוגרפים

גיא מור (עורך), גבי לבל וארנון אביטל (עורכי משנה)(יוני 2018), מדריך לניהול סיכונים ברגולציה ובמדיניות ציבורית, משרד ראש הממשלה

תקציר

 ממשלות עוסקות בהגנה על הציבור מפני סיכונים. הסיכונים לציבור מגוונים: בריאותיים, חברתיים, כלכליים, בטיחותיים וסביבתיים. לכן חשוב שהממשלה תנהל סיכונים בצורה יעילה ואפקטיבית ותביא בחשבון את כל ההשלכות של המדיניות הציבורית אותה היא מנהיגה.
מדריך זה מיועד לסייע למקבלי החלטות להתמודד עם סיכונים ציבוריים. גיבוש רגולציה ומדיניות ציבורית על בסיס ניהול סיכונים מאפשר להגן טוב יותר על הציבור, לפעול בצורה יעילה יותר ולצמצם את העלויות שמוטלות על האזרחים ועל העסקים.
המטרה המרכזית של המדריך היא להבטיח קיומם של תהליכי קבלת החלטות מיטביים בנוגע להתמודדות עם סיכונים. בנוסף, המדריך מסייע להשיג יותר עקביות, אחידות ושקיפות בקבלת החלטות ממשלתיות.
השיטה המוצגת במדריך מהווה פיתוח של שיטות לניהול סיכונים של ממשלות במדינות מערביות (בראשן ארה"ב, בריטניה ואוסטרליה) ושל תורה שפותחה בארגונים בין-לאומיים כמו ה-OECD וה-EU.

הפרק הראשון של המדריך מציג את עקרונות היסוד של שיטת ניהול הסיכונים הציבוריים. הפרק השני עוסק בניהול סיכונים בקביעת רגולציה ובקביעת מדיניות ציבורית. הפרק השלישי מתמקד בניהול סיכונים לצורך פיקוח ואכיפה על ציות להוראות.

קישור למדריך: https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/risk_management/he/logo_Files_Guide171018-1.pdf