All partners logo eng

פדן, כ. וגל, ר. (2020) . הצעה למסגרת רב־ממדית להגדרת המושג "חוסן"

פרטים בבליוגרפיים:

פדן, כרמית וגל, ראובן (2020) . הצעה למסגרת רב־ממדית להגדרת המושג "חוסן". חוסן לאומי, פוליטיקה וחברה גיליון 2 ,מס' 1 ,אביב 2020 ,עמ' 41-*78*

 תקציר:

האתגרים שיש להם זיקה למידת החוסן של חברות, מדינות, קהילות ויחידים הם רבים ומגוונים – החל באירועי טרור או מלחמות, שמקורם במעשי ידי אדם, וכלה בשיטפונות, רעידות אדמה ואירועים אחרים, שמקורם בטבע. בהתאמה לכך, ספרות המחקר שעוסקת במושג "חוסן" )resilience )היא רחבה ומגוונת, ובין השאר היא כוללת גישות אקולוגיות, פסיכולוגיות, סוציולוגיות, היסטוריות, כלכליות ופוליטיות. גישות אלו שונות זו מזו ונבדלות גם בתוך עצמן, ומוקדי הניתוח שלהן מגוונים אף הם – החל ברובד שמתמקד ביחיד וכלה ברובד שבוחן את החברה בכללותה. ריבוי ההגדרות והיעדר ההתאמה ביניהן מקשים על ההערכה, האופרציונליזציה וההשוואה בין ממצאי מחקרים שונים הדנים בחוסן. מטרת מאמר זה היא להציע הגדרה מקיפה, אחידה ומגובשת לחוסן ולתתי־הסוגים הנכללים בו. מטרה זו תושג באמצעות הצגת מסגרת )framework )בעלת שני ממדים המחולקת לארבע קטגוריות "תוכן" )חברתי, כלכלי, פוליטי וביטחוני( ולשלוש קטגוריות "רובד" )יחיד, קהילה ולאום(. המסגרת יוצרת 12 תאים המשקפים 12 תתי־סוגים של חוסן. טענת המאמר היא, שמסגרת זו מסייעת ליצור הגדרה רחבה ומקיפה של חוסן, לסוגיו השונים, ושיש בכוחה לתרום להערכה ולמדידה של חוסן בצורותיו השונות.

קישור: https://www.ariel.ac.il/wp/nrps/wp-content/uploads/sites/145/2020/06/%D7%A4%D7%93%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%9C.pdf