All partners logo eng

קמחי, מרציאנו ואשל (2018). מדד החוסן לישראל יוני 2018

קמחי שאול, מרציאנו הדס, אשל יוחנן (2018). מדד החוסן לישראל יוני 2018, המרכז לדחק וחוסן, החוג לפסיכולוגיה, המכללה האקדמית תל-חי

בדו"ח שלהלן מוצגים הממצאים העיקריים של "מדד החוסן לישראל", יוני 2018 . המחקר כלל מדגם אינטרנטי מקרב האוכלוסייה היהודית (N=1100) והערבית (N=350) בארץ. המשתנים שנבדקו כוללים חוסן לאומי, חוסן קהילתי, שני מדדים לחוסן אישי, תחושות סכנה, חשש מפריצת מלחמה בשנה הקרובה, תסמיני דחק ומשתנים דמוגרפיים. הממצאים מתיחסים לנושאים הבאים:

(א) התפלגות החוסן הלאומי

(ב) התפלגות החוסן הקהילתי

(ג) התפלגות תחושת הקוהרנטיות (המהווה את אחד משני מדדי החוסן האישי)

(ד) התפלגות סולם "חיי כיום" (המהווה את מדד החוסן האישי השני)

(ה) התפלגות תחושות סכנה

(ו) התפלגות החשש מפרוץ מלחמה בשנה הקרובה (בצפון או בדרום)

(ז) התפלגות תסמיני דחק

קישור לדו"ח