All partners logo eng

שטרן (2016). מתודולוגיה לביצוע סקר סיכוני תקריות חומרים מסוכנים במפעלי מפרץ חיפה

 

שטרן אלי (2016). מתודולוגיה לביצוע סקר סיכוני תקריות חומרים מסוכנים במפעלי מפרץ חיפה. אגף חומרים מסוכנים, מוגש למשרד להגנת הסביבה, מאי  2016

בכוונת המשרד להגנת הסביבה לבצע סקר סיכונים אינטגרטיבי של חומרים מסוכנים  (להלן  "סקר סיכונים מצרפי" או"סקר סיכונים" (עבור מפעלי התעשייה המצויים בתחומי מפרץ חיפה ; בין היתר על מנת להעריך את הסיכונים הנשקפים לתושבי האזור מתקריות פוטנציאליות במפעלי התעשייה הרבים הפזורים בתחומי המפרץ, לאתר נקודות חולשה במפעלים אלו או אחרים ) מבחינת גרימת סיכונים לאוכלוסייה( ולהצביע על הצעדים הנדרשים לתיקונן.

מטרת דוח זה להציע מתודולוגיה אחידה ופרטנית לביצוע הסקר, באופן ש"יכוסו" מוקדי הסיכון העיקריים המצויים בכל מפעל ומפעל וכאמור יוערכו הסיכונים הנשקפים מכל אחד מן המוקדים המפעליים ומכולם יחד לבני אדם המתגוררים סביב המפעלים.

המתודולוגיה המוצעת להלן, אמורה לאפשר, ברזולוציה טובה, להעריך את הסיכון האינטגרלי הנשקף לכל אזרח, המאופיין במיקום גיאוגרפי כלשהו, ממכלול מוקדי הסיכון העלולים להשפיע עליו, דהיינו לא רק ממוקד סיכון בודד ו/או ממקבץ מוקדי סיכון המצויים במפעל אחד אלא מכלל מוקדי הסיכון המצויים בכל המפעלים, שתקריות בהם כאמור עלולות להשפיע במידה זו או אחרת על האזרח הבודד. ברור, שכאשר ידועה ברמה טובה רמת הסיכון לאזרח בודד כלשהו, ניתן לבצע סכימה מושכלת של הסיכונים ליצירת מעין מצג של סיכון חברתיsocietal risk) )

מאמר