All partners logo eng

ברק-ארז (2012). חוקה למצבי חירום

ברק ארז, ד. (2012). "חוקה למצבי חירום". בתוך: אשר גרוניס, אלעזר ריבלין ומיכאל מוסה קריאני (עורכים) ספר שלמה לוין. אלון הוצאה לאור, עמודים 696-671.

חוקה למצבי חירום