All partners logo eng

חורב, ש. (עורך) (ינואר 2018) הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 2017/2018

חורב, שאול (עורך ראשי), (ינואר 2108). הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 2017/18. מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית

היעדר אסטרטגיה הוא אבן נגף משמעותית בתיכלול האינטרסים השונים בתהליכי התכנון, המשפט והסביבה באזורים הימיים, וככזה יש לו השלכות כלכליות חמורות. גם בהיעדר אסטרטגיה לאומית רבתי, נדרש וניתן ליצור אסטרטגיה ימית רבתי, שתשמש בסיס איתן לשגשוג המרחב הימי ברמה הביטחונית והכלכלית כאחת, תחבר בין אינטרסים שונים  ותתעדף ביניהם על סמך ראייה ארוכת טווח, שמטרה להגשים את היעדים של מדינת ישראל למען הדורות הבאים. מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית, גיבש מתודולוגיה שתאפשר את יצירתה של אסטרטגיה ימית רבתי למדינת ישראל.

הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 2017/2018